Tập ảnh : Trường THCS Ngọc Thụy tham gia Hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật và trưng bày sản phẩm STEM cấp Quận năm học 2022 - 2023