Tập ảnh : Lễ phát động Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023