Tập ảnh : Sinh hoạt dưới cờ tuần 10 chủ đề: “Hưởng ứng ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam”