CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA !
Người tốt việc tốtTruyền thống, đạo đức, lối sống
An toàn giao thông, an toàn trường họcPhòng, chống dịch bệnh
Phòng chống thiên tai

98